Bescherming persoonsgegevens

Dianet ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij hebben daarom een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Deze functionaris is onder andere verantwoordelijk voor de beantwoording van vragen in verband met deze privacyverklaring. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring of u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming Eugenia Stegeman via:

Stichting Dianet
Brennerbaan 130
3524 BN Utrecht

E-mailadres: E.Stegeman@dianet.nl
 

Persoonsgegevens

Om dialysezorg te kunnen verlenen, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt alle informatie bedoeld over een persoon die daarmee geïdentificeerd kan worden. Hieronder wordt geen informatie verstaan waarmee de identiteit van een persoon niet te achterhalen is, oftewel geanonimiseerde gegevens.

Met verwerking wordt elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens bedoeld. Voorbeelden hier van zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Dianet verzamelt, gebruikt, verstrekt en slaat de volgende persoonsgegevens van u op:

 • Identiteitsgegevens: zoals initialen, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer.
 • Contactgegevens: telefoonnummer, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres.
 • Gezondheidsgegevens: zoals informatie over de behandeling en uw gezondheid.

Hoe verzamelt Dianet uw persoonsgegevens?

Dianet gebruikt de volgende manieren om uw persoonsgegevens te verzamelen:

 • Rechtstreeks: u verstrekt Dianet de volgende gegevens [identiteitsgegevens en contactgegevens] door met ons contact op te nemen via de post, telefoon, e-mail of het invullen van de enquête voor het tevredenheidsonderzoek.
 • Via derden: middels een verwijzing of andersoortige informatie van een van uw andere behandelaren of via uw zorgverzekeraar.
 • Geautomatiseerd: via de website indien u daar gegevens invult in het contactformulier.

Hoe gebruikt Dianet uw persoonsgegevens?

Dianet gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet- en regelgeving dat toestaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Overeenkomst: wanneer we van plan zijn een behandelovereenkomst met u uit te voeren of reeds uitvoeren. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Dianet te delen, dan zijn wij mogelijk niet in staat onze diensten zoals omschreven in de behandelovereenkomst uit te voeren.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor bedrijfsdoeleinden en uw belang of uw fundamentele rechten niet prevaleren boven deze bedrijfsdoeleinden.
 • Wet: de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Dianet te delen, dan bestaat het risico dat wij de betreffende werkzaamheden zoals omschreven in de wet niet kunnen uitvoeren.
 • Toestemming: in bepaalde situaties kunnen wij slechts met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken.
 • Kinderen: als u jonger dan 16 jaar bent, dan hebt u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming hebt u nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.
 • Bewind, mentorschap of ondercuratelestelling: als u onder curatele bent gesteld of voor u een bewind of mentorschap is ingesteld, dan dient uw wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming hebt u nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

In het kader van uw behandeling verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zorg- en dienstverlening: om de juiste zorg- en dienstverlening aan u te bieden, ter uitvoering van de met u te sluiten of reeds gesloten behandelovereenkomst.
 • Wetenschappelijk onderzoek: er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dialyse. Dianet werkt mee aan deze onderzoeken als we nierziekten daardoor nog beter kunnen behandelen. Ieder onderzoek moet daarbij voldoen aan strenge eisen. Om gebruik te kunnen maken van uw gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, vragen wij vooraf uw toestemming.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In het kader van uw behandeling delen wij uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Leveranciers van materialen en voorzieningen, ter ondersteuning van de dialysebehandeling
 • Zorgverzekeraars
 • Overige zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling zoals contractziekenhuizen, apothekers en huisartsen
 • Onderzoeksbureau ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van zorg in de nefrologie
Gerelateerd