Privacyverklaring Dianet

Privacyverklaring Dianet

Bij Dianet respecteren wij uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring informeren wij over de persoonsgegevens die Dianet van u verzamelt en verwerkt. Het is van belang dat u deze privacyverklaring leest, zodat u zich bewust bent van hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken. Daarmee handelt Dianet in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens

Op onze website en digitale diensten die wij aanbieden werken wij met persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld over een persoon die daarmee geïdentificeerd kan worden. Hieronder wordt geen informatie verstaan waarmee de identiteit van een persoon niet te achterhalen is, oftewel geanonimiseerde gegevens.

Waar komen persoonsgegevens vandaan

Die informatie komt binnen doordat u gebruikt maakt onze website, inclusief alle informatie die u verstrekt door gebruik te maken van de website wanneer u e-mailt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, het invullen van een webformulier of gebruik maakt van de social media kanalen Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. Deze persoonsgegevens komen rechtstreeks of geautomatiseerd binnen. Rechtstreeks houdt in dat u Dianet persoonsgegevens vertrekt door met ons contact op te nemen via de post, telefoon, e-mail of door het invullen van een enquête of een webformulier.

Geautomatiseerd wil zeggen, wanneer u gebruik maakt van de website of een van onze digitale diensten. Dianet verzamelt dan automatisch technische gegevens over uw activiteiten online. Dianet verzamelt deze informatie door gebruik te maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Dianet wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Voor meer informatie kunt u het cookiestatement nalezen.

Welke persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verstrekt Dianet

Identiteitsgegevens: zoals initialen, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht. Contactgegevens: telefoonnummer, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres. Technische gegevens: IP-adres, browsertype, besturingssysteem, serviceprovider.

Profielgegevens: gebruikersnaam, wachtwoord, online enquête over tevredenheidsonderzoek. Gebruiksgegevens: hoe de website wordt gebruikt. Gezondheidsgegevens: zoals informatie over de behandeling.

Waar gebruikt Dianet persoonsgegevens voor

Dianet gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij de gegevens heeft verzameld, tenzij Dianet overweegt uw gegevens voor een ander doel te gebruiken en dit doel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens eerder zijn verzameld.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zorg- en dienstverlening: om de juiste zorg- en dienstverlening aan u te bieden verwerken wij uw persoonsgegevens.
 • Relatie: om een relatie met u te onderhouden verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Veilige en toegankelijke website: om de website veilig en bereikbaar te houden verwerken wij uw technische gegevens ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Klacht: om uw klacht in behandeling te nemen verwerken wij uw identiteitsgegevens, contactgegevens en gezondheidsgegevens ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Sollicitatieprocedure: om nieuwe collega’s te werven verwerken wij uw identiteitsgegevens, contactgegevens en de door u geüploade documenten ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Aanvraag brochures: om u te informeren over dialysebehandelingen verwerken wij uw identiteitsgegevens en contactgegevens. Ook vragen wij of u patiënt bent of een zorgfunctie uitoefent om u gericht te kunnen informeren. Hiervoor vragen wij toestemming.
 • Nieuwsbrief: om u te informeren over nieuws over Dianet en dialysezorg, achtergrond- en ervaringsverhalen verwerken wij uw emailadres. Hiervoor vragen wij toestemming.
 • Aanvraag vakantiedialyse: om tijdens uw vakantie bij ons te dialyseren verwerken wij uw identiteitsgegevens, contactgegevens en BSN-nummer ter uitvoering van de behandelovereenkomst.
 • Wetenschappelijk onderzoek: er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dialyse. Dianet werkt mee aan deze onderzoeken als we nierziekten daardoor nog beter kunnen behandelen. Ieder onderzoek moet daarbij voldoen aan strenge eisen. Om uw gegevens hiervoor te gebruiken, vragen wij vooraf uw toestemming.

Hoe gebruikt Dianet persoonsgegevens

Dianet gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet- en regelgeving dat toestaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Overeenkomst: wanneer we van plan zijn een behandelovereenkomst of arbeidsovereenkomst met u uit te voeren of al uitvoeren. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Dianet te delen, dan zijn wij mogelijk niet in staat onze diensten zoals omschreven in de behandelovereenkomst of arbeidsovereenkomst uit te voeren. Voor verwerking van persoonsgegevens die buiten de behandelovereenkomst vallen, moet Dianet kunnen aantonen over een geldige grondslag voor die gegevensverwerking te beschikken.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor bedrijfsdoeleinden en uw belang of uw fundamentele rechten niet prevaleren boven deze bedrijfsdoeleinden.
 • Wet: de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Toestemming: in bepaalde situaties kunnen wij slechts met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken.
 • Kinderen: als u jonger dan 16 jaar bent, dan is er toestemming van ouders of wettelijke voogd nodig voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze toestemming is nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.
 • Bewind, mentorschap of ondercuratelestelling: als u onder curatele bent gesteld of voor u een bewind of mentorschap is ingesteld, dan dient uw wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming is nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.

Met wie deelt Dianet persoonsgegevens

Voor uw behandeling delen wij uw persoonsgegevens met verschillende partijen. Leveranciers van materialen en voorzieningen, ter ondersteuning van de dialysebehandeling. Daar vallen ook de stoelleverancier, de installateur/elektricien en de internetprovider onder. Ook delen we informatie met zorgverzekeraars en overige zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Denk aan contractziekenhuizen, apothekers, huisartsen, de zorginstelling waar u mogelijk verblijft en de internist-nefroloog die u behandelt. Soms werken we samen met een onderzoeksbureau voor de verbetering van de kwaliteit van zorg in de nefrologie. Daaronder valt ook Nefrovisie, een ondersteunend bureau voor het kwaliteitssysteem in de nefrologie. Daarnaast delen we persoonsgegevens met de websitebeheerder van Dianet, de applicatiebeheerder van ons nieuwsbriefsysteem, de applicatiebeheerder van MijnDianet en met de applicatiebeheerder van ons recruitmentsysteem.

Wij hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin komen wij overeen dat deze partij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze partijen krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om haar opdracht voor ons uit te voeren. Deze partijen mogen uw persoonsgegevens verder verwerken voor specifieke doelen in overeenstemming met onze instructies. Zij mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Hoe beveiligd Dianet persoonsgegevens

Dianet doet er alles aan om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Dianet heeft daarvoor een datalek procedure ingericht. Wanneer er onverhoopt sprake is van een datalek, zullen wij contact met u opnemen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Identificatie

De mogelijkheid bestaat dat wij specifieke informatie van u nodig hebben om onszelf ervan te verzekeren dat wij de juiste persoon voor ons hebben. Met deze beveiligingsmaatregel zijn wij er zeker van dat persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan andere personen die daartoe niet bevoegd zijn. Wij kunnen ook contact met u opnemen met betrekking tot uw verzoek, zodat wij uw verzoek sneller in behandeling kunnen nemen.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. Als er een wettelijke bewaartermijn is, dan bewaren wij uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het uitvoeren van onze doeleinden of de wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wij bewaren uw dossier zoals vastgelegd is in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij kunnen uw dossier langer dan de wettelijke bewaartermijn bewaren als dat nodig is om goede zorg te blijven bieden, bijvoorbeeld als u een chronische of erfelijke aandoening heeft.

Welke rechten en plichten heeft de patiënt

Als patiënt van Dianet heeft u een aantal rechten en plichten met betrekking tot de dialysebehandeling en uw persoonsgegevens. Wat mag u van ons verwachten? En wat kunt u zelf doen om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen? De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten in relatie tot uw persoonsgegevens.

Inzage persoonsgegevens

U mag ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een afspraak maken met uw verpleegkundige. We brengen uw arts hiervan op de hoogte, zodat hij eventueel een toelichting kan geven. Wilt u informatie nog eens nalezen, dan kunnen we een kopie maken. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het medisch secretariaat via med.secret@dianet.nl. Het originele dossier blijft bij Dianet.

Correctie, beperking of verwijdering persoonsgegevens

U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag ook een schriftelijke verklaring aan het dossier toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld als u vindt dat gegevens onjuist zijn of als u een andere visie hebt dan in uw dossier staat. Dit doet u na overleg met uw arts. Het is mogelijk om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. In sommige gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht gegevens te bewaren. In dat geval kunnen wij uw verzoek niet uitvoeren. Daarnaast kan vernietiging van (een deel van) uw dossier in strijd zijn met goed hulpverlenerschap. Denk daarbij aan informatie die zó belangrijk is voor uw behandeling, dat we door vernietiging geen goede zorg meer kunnen leveren. Verder kunnen gegevens uit het dossier die belangrijk zijn voor iemand anders dan de patiënt om die reden bewaard blijven. Als er geen wettelijke (medische) bezwaren zijn, zullen wij aan uw verzoek voldoen. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het medisch secretariaat.

Kopie persoonsgegevens

U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Overdragen van gegevens (recht op dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw digitale persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander behandelcentrum. Dit recht geldt voor de gegevens die Dianet met uw toestemming heeft ontvangen of die we hebben ontvangen om de behandelovereenkomst uit te voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens van een bloeddrukmeter of labuitslagen. Meer informatie hierover vindt u op de site van Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Dianet. Bijvoorbeeld wanneer u als patiënt mee heeft gedaan aan een medisch onderzoek en u komt er later achter dat er een onderzoeker bij dat centrum werkt die u kent. In dat geval kunt u bij Dianet bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op informatie

U beslist samen met uw zorgverleners hoe uw behandeling verloopt. Hiervoor hebt u informatie nodig over uw behandeling, de gevolgen en risico’s, alternatieve behandelmethoden en vooruitzichten na onderzoek of behandeling. Onze zorgverleners zijn verplicht u de informatie te geven waar u behoefte aan hebt. Daar nemen we graag de tijd voor. Want alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u uw eigen keuzes maken. Uiteraard kunt u hierbij rekenen op steun en advies. Hebt u bijvoorbeeld behoefte aan meerdere gesprekken over uw behandeling, dan maken we daar tijd voor.

Privacy bij behandeling

Gesprekken over de behandeling en persoonlijke gesprekken kunnen altijd gevoerd worden in een besloten ruimte om uw privacy te waarborgen.

Meewerken aan uw behandeling

Naast rechten heeft u ook een aantal plichten. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar het betekent dat u op zo'n manier met Dianet samenwerkt dat wij goede zorg kunnen verlenen. Het belangrijkste is dat u meewerkt aan een behandeling. Dat houdt onder andere in dat u zich aan de afspraken houdt. Ook is het van belang dat u ons zo veel mogelijk informatie geeft die belangrijk is voor uw behandeling. Bijvoorbeeld over uw gezondheid. Op die manier kunnen wij de behandeling afstemmen op uw wensen en behoeften en de beste zorg verlenen. Regels en wetten kunnen niet alles vatten. Wij streven ernaar om elkaar met respect en vertrouwen te behandelen. Niet omdat de wet dat voorschrijft, maar omdat we zo de zorg kunnen bieden die bij u past.

Links naar websites

Wij adviseren u om altijd het privacyreglement van de betreffende website te raadplegen.

Wijziging privacyverklaring

Dianet kan de privacyverklaring wijzigen of aanvullen en zal gewijzigde versies van de privacyverklaring via een opvallende melding op de website weergeven. Wij geven bij deze melding aan wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is gewijzigd. Wij raden u aan om de nieuwe privacyverklaring door te nemen. Als u niet instemt met de gewijzigde privacyverklaring, dan dient u te overwegen onze website en diensten niet langer te gebruiken. Door onze website en onze diensten via de website te blijven openen en gebruiken nadat de privacyverklaring is aangepast, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de gewijzigde verklaring.

Contact functionaris gegevensbescherming

Wanneer u van uw recht gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Wij proberen binnen een maand op uw verzoek te reageren. Als het langer gaat duren door bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een complex verzoek of wanneer er meerdere verzoeken zijn, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Stichting Dianet
Brennerbaan 130
3524 BN Utrecht
Functionaris gegevensbescherming via security-officer@dianet.nl