CanMEDS

CanMEDS

De CanMEDS zijn ontwikkeld door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. De naam is een samentrekking van Canadian Medical Education Directives for Specialists. Het model beschrijft zeven verschillende rollen of competenties van zorgprofessionals.

De rollen

Er is één centrale rol, de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties en zes rollen die daarmee samenhangen. Deze rollen zijn: professional en kwaliteitsbevorderaar, communicator, gezondheidsbevorderaar, reflectieve EBP-professional, samenwerker en organisator.

CanMEDS model opleidingen Dianet

Expertisegebied dialyseverpleegkundige

Op basis van het Beroepsprofiel verpleegkundige (Lambregts & Grotenhorst, 2012) dat op de CanMeds is gestoeld, is voor het expertisegebied dialyseverpleegkundige een bijlage ontwikkeld door de beroepsgroep zelf. Deze is  gepubliceerd in september 2014. In deze beschrijving vormen de kennis en vaardigheden uit het Beroepsprofiel van de verpleegkundige, samen met de aanvullende beschrijvingen van van de dialyseverpleegkundige één geheel.  Hieronder korte beschrijvingen wat de verschillende rollen kenmerkt voor een dialyseverpleegkundige. Voor het volledige document Expertisegebied dialyseverpleegkundige klik hier.

Zorgverlener

De dialyseverpleegkundige kenmerkt zich als een zorgverlener die langdurige zorgrelaties aan kan gaan met patiënten en hun naasten en tegelijkertijd adequaat kan inspelen op acute medische en verpleegkundige problematiek bij nierfunctievervangende therapieën. De focus van de zorgverlening ligt niet alleen op de somatische zorg, maar ook op het psychische, functionele en sociale welbevinden van de patiënt en zijn/haar naasten.

Communicator

De communicatie van de dialyseverpleekgkundige met de zorgvrager speelt zich doorgaans af binnen langdurige relaties met patiënten en zijn/haar naasten. Het is van groot belang dat verpleegkundigen een optimale balans vinden tussen professionele afstand en nabijheid. Ook is de dialyseverpleegkundige bij uitstek de zorgprofessional die patiënt en zijn/haar naasten faciliteert in het zelfmanagement. De verpleegkundige heeft daarnaast een belangrijk aandeel in de besluitvorming rond starten en stoppen met (een van de soorten) behandeling.

Samenwerkingspartner

De dialyseverpleegkundige heeft een generalistische blik en overziet de gehele zorgketen en alle mogelijkheden. Zij is de spil van de zorg en heeft een regiefunctie van waaruit zij schakelt tussen patiënt, zijn/haar naasten en de diverse samenwerkingpartners zoals: familie en andere mantelzorgers, artsen, verpleegkundigen bij ketenpartners, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, dialyse-technici, laboranten, apotheken, diëtisten en eerstelijn instellingen.

Reflectieve professional

De toenemende medische mogelijkheden hebben onder meer tot het gevolg dat ook in het vakgebied van dialyseverpleegkundige steeds vaker etische vraagstukken aan de orde zijn. De verpleegkundige heeft een onafhankelijke rol en zorgt ervoor dat de belangen van de patiënt gehoord en meegewogen worden. Daarnaast brengt zij kennis en kunde naar voren, gebaseerd op de laatste Evidence Based Practise binnen haar eigen vakgebied. De dialyseverpleegkundige denkt kritisch na over het eigen handelen en dat van collega's.

Gezondheidsbevorderaar

Omdat het scala aan behandelingsmogelijkheden steeds groter wordt, kan de kwaliteit van leven steeds meer meegewogen worden in de keuze voor een bepaalde behandeling. De dialyseverpleegkundige ondersteunt hierbij de patiënt op vele manieren: meedenken bij het keuzeproces, informatie zoeken, inbedding van de behandeling in het dagelijks leven en het geven van educatie aan zowel de patiënt als zijn omgeving. Ook draagt de dialyseverpleegkundige optimaal bij aan de preventie van fysieke achteruitgang van de patiënt door het geven van leefstijiladviezen.

Organisator

De afdeling waar de dialyseverpleegkunidge werkt heeft als belangrijk kenmerk dat de medische technische apparatuur en huiselijkheid naast elkaar een grote plaats innemen. Dit vraagt van de dialyseverpleegkundige specifieke organisatorische en communicatieve vaardigheden. Zij zorgt voor een goed therapeutisch klimaat en heeft inzicht in de wijze waarop de zorg gefinancierd wordt.