Rechten en plichten

Dianet houdt voor iedere patiënt een medisch dossier bij. Uw dossier bevat persoonsgegevens en gegevens over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, en bevindingen van zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn.

Wij bewaren uw dossier tot vijftien jaar na de laatste dialysebehandeling. Wij kunnen uw dossier langer dan vijftien jaar bewaren als dat nodig is om goede zorg te blijven bieden, bijvoorbeeld als u een chronische of erfelijke aandoening heeft.

Contactgegevens

Dianet ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dianet heeft daarom een functionaris gegevensbescherming aangesteld die onder andere verantwoordelijk is voor de beantwoording van vragen in verband met deze privacyverklaring. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring of u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

Stichting Dianet

Brennerbaan 130

3524 BN Utrecht

Functionaris gegevensbescherming: Eugenia Stegeman

E-mailadres: E.Stegeman@dianet.nl

Persoonsgegevens

Om dialysezorg te kunnen verlenen, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt alle informatie bedoeld over een persoon die daarmee geïdentificeerd kan worden. Hieronder wordt geen informatie verstaan waarmee de identiteit van een persoon niet te achterhalen is, oftewel geanonimiseerde gegevens.

Met verwerking wordt elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens bedoeld. Voorbeelden hier van zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Dianet verzamelt, gebruikt, verstrekt en slaat de volgende persoonsgegevens van u op:

 • Identiteitsgegevens: zoals initialen, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer
 • Contactgegevens: telefoonnummer, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres
 • Gezondheidsgegevens: zoals informatie over de behandeling en uw gezondheid

Hoe verzamelt Dianet uw persoonsgegevens

Dianet gebruikt de volgende manieren om uw persoonsgegevens te verzamelen:

 • Rechtstreeks: u verstrekt Dianet de volgende gegevens [identiteitsgegevens en contactgegevens] door met ons contact op te nemen via de post, telefoon, e-mail of het invullen van de enquête voor het tevredenheidsonderzoek.
 • Via derden: middels een verwijzing of andersoortige informatie van een van uw andere behandelaren of via uw zorgverzekeraar
 • Geautomatiseerd: via de website indien u daar gegevens invult in het contactformulier

Hoe gebruikt Dianet uw persoonsgegevens

Dianet gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet- en regelgeving dat toestaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Overeenkomst: wanneer we van plan zijn een behandelovereenkomst met u uit te voeren of reeds uitvoeren. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Dianet te delen, dan zijn wij mogelijk niet in staat onze diensten zoals omschreven in de behandelovereenkomst uit te voeren.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor bedrijfsdoeleinden en uw belang of uw fundamentele rechten niet prevaleren boven deze bedrijfsdoeleinden
 • Wet: de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Dianet te delen, dan bestaat het risico dat wij de betreffende werkzaamheden zoals omschreven in de wet niet kunnen uitvoeren.
 • Toestemming: in bepaalde situaties kunnen wij slechts met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken.
 • Kinderen: als u jonger dan 16 jaar bent, dan hebt u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming hebt u nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.
 • Bewind, mentorschap of ondercuratelestelling: als u onder curatele bent gesteld of voor u een bewind of mentorschap is ingesteld, dan dient uw wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming hebt u nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

In het kader van uw behandeling verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zorg- en dienstverlening: om de juiste zorg- en dienstverlening aan u te bieden, ter uitvoering van de met u te sluiten of reeds gesloten behandelovereenkomst.
 • Wetenschappelijk onderzoek: er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dialyse. Dianet werkt mee aan deze onderzoeken als we nierziekten daardoor nog beter kunnen behandelen. Ieder onderzoek moet daarbij voldoen aan strenge eisen. Om gebruik te kunnen maken van uw gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, vragen wij vooraf uw toestemming.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

In het kader van uw behandeling delen wij uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Leveranciers van materialen en voorzieningen, ter ondersteuning van de dialysebehandeling
 • Zorgverzekeraars
 • Overige zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling zoals contractziekenhuizen, apothekers en huisartsen
 • Onderzoeksbureau ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van zorg in de nefrologie

Rechten en plichten van de patiënt

Als patiënt van Dianet heeft u een aantal rechten en plichten met betrekking tot de dialysebehandeling. Wat mag u van ons verwachten? En wat kunt u zelf doen om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen?

Op deze pagina vindt u informatie over uw rechten en plichten als patiënt van Dianet overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U hebt de volgende rechten in relatie tot uw persoonsgegevens en (medische) behandeling:

 • Inzage gegevens
  U mag ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens en uw medisch dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met uw verpleegkundige. We brengen uw arts hiervan op de hoogte, zodat hij eventueel een toelichting kan geven. Wilt u informatie nog eens nalezen, dan kunnen we een kopie maken. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het medisch secretariaat via med.secret@dianet.nl. Het originele dossier blijft bij Dianet.
 • Correctie gegevens
  U mag ons vragen om correctie of beperking van uw persoonsgegevens. U mag ook een schriftelijke verklaring aan het dossier toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld als u vindt dat gegevens onjuist zijn of als u een andere visie hebt dan in uw dossier staat. Dit doet u na overleg met uw arts.
 • Vernietiging gegevens (recht op vergetelheid)
  Het is mogelijk om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. In sommige gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht gegevens te bewaren. In dat geval kunnen wij uw verzoek niet uitvoeren. Als er geen wettelijke en/of medische bezwaren zijn, zullen wij binnen drie maanden aan uw verzoek voldoen. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het medisch secretariaat.
 • Overdragen van gegevens (recht op dataportabiliteit)
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander behandelcentrum. U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek  kunnen wij deze kopie ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen.  Dit recht geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust aan Dianet heeft verstrekt, zoals de gegevens van een bloeddrukmeter of labuitslagen.
 • Bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking
  U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
 • Recht op informatie
  U beslist samen met uw zorgverleners hoe uw behandeling verloopt. Hiervoor hebt u informatie nodig over uw behandeling, de gevolgen en risico’s, alternatieve behandelmethoden en vooruitzichten na onderzoek of behandeling. Onze zorgverleners zijn verplicht u de informatie te geven waar u behoefte aan hebt. Daar nemen we graag de tijd voor. Want alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u uw eigen keuzes maken. Uiteraard kunt u hierbij rekenen op steun en advies. Hebt u bijvoorbeeld behoefte aan meerdere gesprekken over uw behandeling, dan maken we daar tijd voor.

Toestemming en eigen keuzes

Als u start met de dialysebehandeling, ondertekent u een behandelovereenkomst. Hiermee geeft u ons toestemming om de dialysebehandeling uit te voeren. Ook gaat u akkoord met het uitvoeren van onderzoeken en behandelingen die met de dialyse te maken hebben. U mag een onderzoek of behandeling ook weigeren. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling. De arts wijst u dan op de gevolgen van deze beslissing en informeert u over alternatieven. Zijn er belangrijke wijzigingen nodig in uw behandeling? Dan vragen we u opnieuw om toestemming.

Alleen de zorgverleners die u behandelen, mogen uw dossier inzien. Anderen, zoals een werkgever, zorgverzekeraar of familielid, hebben eerst uw toestemming nodig, tenzij er een wettelijke grondslag is voor inzage in uw dossier. Elke zorgverlener heeft alleen toegang tot gegevens die hij voor zijn deel van uw behandeling nodig heeft. Als een zorgverlener meer gegevens uit uw dossier wil inzien, moet u daar ook toestemming voor geven.

Voor verwerking van persoonsgegevens die buiten het kader van de behandelovereenkomst vallen, moet Dianet kunnen aantonen over een geldige grondslag voor die gegevensverwerking te beschikken. Een van die grondslagen is een geldige toestemming die Dianet van u heeft ontvangen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Privacy bij behandeling

Gesprekken over de behandeling en persoonlijke gesprekken kunnen altijd gevoerd worden in een besloten ruimte teneinde uw privacy te waarborgen.

 

Gerelateerd