Rechten en plichten

Als patiënt van Dianet heeft u een aantal rechten en plichten met betrekking tot de dialysebehandeling. Wat mag u van ons verwachten? En wat kunt u zelf doen om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen?

Op deze pagina vindt u informatie over uw rechten en plichten als patiënt van Dianet overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw privacy te beschermen hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Wij verwerken persoonsgegevens om dialysezorg te kunnen verlenen. Lees hier verder welke gegevens we verwerken, wat we ermee doen en waarom.

Medisch dossier

Dianet houdt voor iedere patiënt een medisch dossier bij. Uw dossier bevat persoonsgegevens en gegevens over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, en bevindingen van zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn.

Wij bewaren uw dossier tot vijftien jaar na de laatste dialysebehandeling. Wij kunnen uw dossier langer dan vijftien jaar bewaren als dat nodig is om goede zorg te blijven bieden, bijvoorbeeld als u een chronische of erfelijke aandoening heeft.


U hebt de volgende rechten in relatie tot uw persoonsgegevens en (medische) behandeling:

 • Inzage gegevens
  U mag ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens en uw medisch dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met uw verpleegkundige. We brengen uw arts hiervan op de hoogte, zodat hij eventueel een toelichting kan geven. Wilt u informatie nog eens nalezen, dan kunnen we een kopie maken. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het medisch secretariaat via med.secret@dianet.nl. Het originele dossier blijft bij Dianet.
 • Correctie gegevens
  U mag ons vragen om correctie of beperking van uw persoonsgegevens. U mag ook een schriftelijke verklaring aan het dossier toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld als u vindt dat gegevens onjuist zijn of als u een andere visie hebt dan in uw dossier staat. Dit doet u na overleg met uw arts.
 • Vernietiging gegevens (recht op vergetelheid)
  Het is mogelijk om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. In sommige gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht gegevens te bewaren. In dat geval kunnen wij uw verzoek niet uitvoeren. Als er geen wettelijke en/of medische bezwaren zijn, zullen wij binnen drie maanden aan uw verzoek voldoen. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het medisch secretariaat.
 • Overdragen van gegevens (recht op dataportabiliteit)
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander behandelcentrum. U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek  kunnen wij deze kopie ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen.  Dit recht geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust aan Dianet heeft verstrekt, zoals de gegevens van een bloeddrukmeter of labuitslagen.
 • Bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking
  U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
 • Recht op informatie
  U beslist samen met uw zorgverleners hoe uw behandeling verloopt. Hiervoor hebt u informatie nodig over uw behandeling, de gevolgen en risico’s, alternatieve behandelmethoden en vooruitzichten na onderzoek of behandeling. Onze zorgverleners zijn verplicht u de informatie te geven waar u behoefte aan hebt. Daar nemen we graag de tijd voor. Want alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u uw eigen keuzes maken. Uiteraard kunt u hierbij rekenen op steun en advies. Hebt u bijvoorbeeld behoefte aan meerdere gesprekken over uw behandeling, dan maken we daar tijd voor.

Toestemming en eigen keuzes

Als u start met de dialysebehandeling, ondertekent u een behandelovereenkomst. Hiermee geeft u ons toestemming om de dialysebehandeling uit te voeren. Ook gaat u akkoord met het uitvoeren van onderzoeken en behandelingen die met de dialyse te maken hebben. U mag een onderzoek of behandeling ook weigeren. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling. De arts wijst u dan op de gevolgen van deze beslissing en informeert u over alternatieven. Zijn er belangrijke wijzigingen nodig in uw behandeling? Dan vragen we u opnieuw om toestemming.

Alleen de zorgverleners die u behandelen, mogen uw dossier inzien. Anderen, zoals een werkgever, zorgverzekeraar of familielid, hebben eerst uw toestemming nodig, tenzij er een wettelijke grondslag is voor inzage in uw dossier. Elke zorgverlener heeft alleen toegang tot gegevens die hij voor zijn deel van uw behandeling nodig heeft. Als een zorgverlener meer gegevens uit uw dossier wil inzien, moet u daar ook toestemming voor geven.

Voor verwerking van persoonsgegevens die buiten het kader van de behandelovereenkomst vallen, moet Dianet kunnen aantonen over een geldige grondslag voor die gegevensverwerking te beschikken. Een van die grondslagen is een geldige toestemming die Dianet van u heeft ontvangen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Privacy bij behandeling

Gesprekken over de behandeling en persoonlijke gesprekken kunnen altijd gevoerd worden in een besloten ruimte teneinde uw privacy te waarborgen.

Meewerken aan uw behandeling

Naast rechten heeft u ook een aantal plichten. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar het betekent dat u op zo'n manier met Dianet samenwerkt dat wij goede zorg kunnen verlenen. Het belangrijkste is dat u meewerkt aan een behandeling. Dat houdt onder andere in dat u zich aan afspraken houdt. Ook is het van belang dat u ons zo veel mogelijk informatie geeft die belangrijk is voor uw behandeling. Bijvoorbeeld over uw gezondheid. Op die manier kunnen wij de behandeling afstemmen op uw wensen en behoeften en de beste zorg verlenen. Regels en wetten kunnen niet alles vatten. Ons streven is elkaar met respect en vertrouwen te behandelen. Niet omdat de wet dat voorschrijft, maar omdat we zo de zorg kunnen bieden die bij u past.

Gerelateerd